Portfolio

Domain

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

  • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

ตัวอย่างเอกสารบริษัท ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)

  • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)

  • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

ตัวอย่างเอกสาร

  • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

  • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)

ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)

  • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร